Gorlifoedd carthffosydd: beth yw’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf?

Gorlifoedd carthffosydd yw’r falfiau rhyddhau ar gyfer y system garthffosiaeth. Pan na all gwaith trin carthion gadw i fyny â faint o garthion sy’n mynd i mewn iddynt, mae’r carthion amrwd heb ei drin yn cael ei ollwng trwy orlifoedd carthffosydd i’r afon agosaf. Mewn egwyddor, dim ond yn ystod glaw trwm y defnyddir y gorlifoedd hyn pan fydd dŵr glaw yn mynd i mewn i garthffosydd cyfun ac yn achosi’r gweithfeydd trin gael ei orlwytho; yn ystod y cyfnodau hyn felly dylai’r gorlif gynnwys dŵr glaw yn bennaf.

Yn anffodus, mae gorlifoedd storm yn cael eu defnyddio’n rheolaidd, gan gynnwys dalgylch y Ddyfrdwy lle gollyngwyd carthion amrwd 8,368 o weithiau yn 2021. Wrth i amlder gollyngiadau carthion amrwd ddod i’r amlwg, mae dicter y cyhoedd wedi arwain at lu o bolisïau, cynlluniau ac ymrwymiadau newydd gan y llywodraeth a chwmnïau dŵr i fynd i’r afael â’r mater. Mae’r system garthffosiaeth gyhoeddus sy’n gollwng i’r Ddyfrdwy yn cael ei rheoli gan Dŵr Cymru, ond mae rheoliadau o Gymru a Lloegr yn effeithio arni gan fod yr afon yn ddalgylch trawsffiniol.

Yn hanesyddol, mae’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â gorlifoedd storm yn dod o dan y Gyfarwyddeb Dŵr Gwastraff Trefol, sy’n ei gwneud yn ofynnol i gasglu a thrin carthion o drefi sy’n fwy na 2000 o unigolion, a Deddf Diwydiant Dŵr 1991 sy’n cynnwys adran 94, ‘i ddarparu, gwella ac ymestyn system o garthffosydd cyhoeddus i drin carthion yn effeithiol’. Gellir dadlau bod y darnau hyn o ddeddfwriaeth wedi’u torri gan y defnydd gormodol o orlifoedd carthffosydd cyfun a lansiodd Asiantaeth yr Amgylchedd ac Ofwat ymchwiliad i gwmnïau dŵr yn 2021. Ar hyn o bryd, adnabyddwyd chwe chwmni dŵr mewn achosion gorfodi fel rhan o’r ymchwiliad hwn. Nid yw Dŵr Cymru yn un o’r cwmnïau.

Yng Nghymru, sefydlodd y Senedd Dasglu Ansawdd Afonydd Gwell Cymru. Cyhoeddodd y tasglu ‘rheoliad amgylcheddol gorlifoedd: cynllun gweithredu’ ym mis Gorffennaf 2022. Mae’r cynllun hwn yn cynnwys gofyniad i osod targedau tymor hir, canolig a byr cyraeddadwy ar gyfer atal niwed ecolegol o orlifoedd. Mae’r cynllun yn amlinellu dyddiad cau o fis Mawrth 2023 ar gyfer gosod y targedau hyn.

Mae cynlluniau gweithredu ychwanegol a gyhoeddwyd gan y tasglu yn gosod amlinellu amrywiaeth o dargedau eraill sy’n barhaus a chyda therfynau amser. Y targedau o bwys yw:

 • Erbyn 2025 mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i system a fydd yn rhoi gwybod am yr holl ollyngiadau gorlif o fewn awr.
 • Gosod sgriniau ar 100% o orlifoedd stormydd erbyn 2050.
 • Mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i asesiad llawn o effaith yr holl orlifoedd storm erbyn Rhagfyr 2027.

  Gellir gweld y rhestr lawn o gamau gweithredu yma.

  Yn Lloegr, mae Deddf yr Amgylchedd 2021 yn gosod allan cynlluniau’r llywodraeth i warchod a gwella bioamrywiaeth gan gynnwys ansawdd dŵr. Nid oedd Bil yr Amgylchedd yn cynnwys diwygiant Ddug Wellington i osod ‘dyletswydd ar ymgymerwyr carthffosiaeth i wneud gostyngiadau cynyddol yn y niwed a achosir gan ollyngiadau o garthion heb ei drin’. Pleidleisiwyd yn erbyn y diwygiad gan Dŷ’r Cyffredin, gan arwain at lawer o Aelodau Seneddol yn cael eu cyhuddo o bleidleisio i ganiatáu i gwmnïau dŵr ollwng carthion i’r afonydd. Disodlwyd y diwygiad gan lywodraeth San Steffan gyda’i diwygiad gwannach ei hun. Mae manylion llawn yn cymharu’r ddau ddiwygiad i’w gweld yma.

  Roedd Bil yr Amgylchedd diwygiedig yn gosod dyletswydd ar y llywodraeth i gynhyrchu cynllun statudol i leihau gollyngiadau o orlifoedd storm. Rhyddhawyd y cynllun hwn ym mis Awst 2022. Mae’r cynllun yn gosod y targedau ar gyfer llwybr llywodraeth San Steffan ar gyfer lleihau effaith gorlifoedd storm yn Lloegr. Mae’r prif dargedau’n cynnwys:

  • Dim ond pan allent ddangos y bydd dim effaith ecolegol anffafriol leol y gall cwmnïau dŵr ollwng o orlifoedd storm, rhaid iddynt gyflawni hyn ar gyfer 75% o ollyngiadau ger safleoedd blaenoriaeth uchel erbyn 2035 a 100% erbyn 2045. Rhaid i’r holl ollyngiadau sy’n weddill gyrraedd y targed hwn erbyn 2050.
  • Ni all gorlifoedd storm ollwng mwy na 10 digwyddiad glawiad y flwyddyn ar gyfartaledd erbyn 2050.

   Mae targedau eraill yn cynnwys gofynion i gwmnïau dŵr ddarparu cynlluniau draenio a rheoli dŵr gwastraff, gwella monitro ac adrodd ar orlifoedd a gwella sgriniau ar orlifoedd. Caniateir i Wildfish a’r Gymdeithas Cadwraeth Forol i gael gwrandawiad gan yr Uchel Lys i wneud cais am adolygiad barnwrol o’r cynllun gweithredu.

   Yn Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru rydym yn falch bod deddfwriaeth newydd yn cael ei rhoi ar waith i leihau amlder ac effaith ecolegol gorlifoedd carthffosydd ond teimlwn nad yw’r targedau presennol yn gadarn nac yn gweithredu’n ddigon cyflym. Credwn hefyd fod perygl i gynllun lleihau gollyngiadau llywodraeth San Steffan ganiatáu i effeithiau niweidiol barhau tan 2050 pan mae rheoliadau llymach eisoes ar waith, ac rydym yn llwyr gefnogi nod Wildfish a’r Gymdeithas Cadwraeth Forol o adolygiad barnwrol. Byddwn hefyd yn gwylio gyda diddordeb y targedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth ac yn bwydo i mewn drwy Afonydd Cymru unrhyw dargedau y teimlwn fod angen eu cryfhau. Bydd cynllun rheoli draenio cyntaf Dŵr Cymru yn cael ei ryddhau yn 2023 a gobeithiwn y bydd yn gosod strategaethau buddsoddi clir i leihau gorlifoedd carthffosydd i’r Ddyfrdwy.

   Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar adnabod achosion o lygredd ar lawr gwlad a gweithio i’w trwsio. Dros y pum mlynedd nesaf, bydd ein rhaglen ‘Ni Ddylai Fod yn y Ddyfrdwy’ yn hyfforddi 100 o ddinasyddion-wyddonwyr, lle byddwn yn eu cefnogi i adnabod ffynonellau llygredd, gan gynnwys gorlifoedd carthffosydd, a gwella 150 o ddraeniau ar draws dalgylch y Ddyfrdwy i leihau llygredd. Os ydych chi eisiau ein helpu, cofrestrwch i fod yn wirfoddolwr neu i hyfforddi i fod yn un o’n dinasyddion-wyddonwyr.