Polisi Gwarchod Data – Sut gaiff eich data personol ei ddefnyddio a’i storio

Pa wybodaeth bersonol a gesglir gan y wefan hon a pham rydym yn eu chasglu
Mae’r wefan hon yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol:

Olrhain ymweliadau safle

Fel y rhan fwyaf o wefannau, mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics (GA) i olrhain rhyngweithiad defnyddwyr. Rydym yn defnyddio’r data hwn i bennu nifer y bobl sy’n defnyddio ein gwefan, i ddeall yn well sut maent yn dod o hyd i’n tudalennau gwe ac yn eu defnyddio ac i weld eu taith trwy’r wefan.

Er bod GA yn cofnodi data fel eich lleoliad daearyddol, dyfais, porwr rhyngrwyd a system weithredu, nid oes dim o’r wybodaeth hon yn eich adnabod chi yn bersonol i ni. Mae GA hefyd yn cofnodi cyfeiriad IP eich cyfrifiadur, er y gellid ei ddefnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol, nid yw Google yn caniatáu mynediad i ni i wneud hynny. Rydym yn ystyried Google i fod yn brosesydd data trydydd parti.

Mae GA yn defnyddio cwcis, a gellir dod o hyd i fanylion amdanynt yng nghanllawiau datblygwyr Google.

Er gwybodaeth mae ein gwefan yn defnyddio gweithrediad analytics.js o GA.

Bydd analluogi cwcis ar eich porwr rhyngrwyd yn atal GA rhag olrhain unrhyw ran o’ch ymweliad â thudalennau o fewn y wefan hon.

Dysgwch fwy am gwcis yma.

Ffurflenni cyswllt a dolenni e-bost

Os byddwch yn dewis cysylltu â ni gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar ein tudalen cysylltu â ni neu ddolen e-bost, ni fydd unrhyw ddata a ddarperir gennych yn cael ei storio gan y wefan hon na’i drosglwyddo i / gael ei brosesu gan unrhyw brosesydd data trydydd parti.

Yn hytrach, bydd y data’n cael ei goladu mewn e-bost a’i anfon atom dros y Protocol Trosglwyddo Post Syml (SMTP). Mae ein gweinyddion SMTP yn cael eu diogelu gan TLS (a elwir weithiau yn SSL) sy’n golygu bod y cynnwys e-bost yn cael ei amgryptio gan ddefnyddio SHA-2, cryptograffeg 256-did cyn cael ei anfon ar draws y rhyngrwyd.

Yna mae cynnwys yr e-bost yn cael ei ddadgryptio gan ein cyfrifiaduron a’n dyfeisiau lleol.

Rydym yn cadw e-byst ar ein cyfrifiaduron lleol sy’n cynnwys y wybodaeth a roddwch i ni ar ein ffurflenni cyswllt neu ddolenni e-bost am gyfnod amhenodol oni bai y gofynnir am ddileu’r data. Mae’n bosibl hefyd y bydd e-byst yn cael eu cadw ar ein gweinyddion post ar-lein a’u cyrchu drwy ddefnyddio post gwe. Mae Google mail gan ddefnyddio Google Apps yn enghraifft o hyn.

Gwnawn hyn er mwyn ymateb i’ch ymholiad. Efallai y byddwn hefyd yn anfon e-byst atoch gan ddefnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion marchnata neu roi gwybod i chi am faterion sy’n ymwneud â chi.

Os nad ydych am i ni gadw unrhyw ran o’ch manylion ar ffeil yn lleol neu ar ein gweinyddion post gallwch gysylltu â ni a gofyn i’r data hwn gael ei ddileu. Bydd angen i ni wybod pa gyfeiriad e-bost i ddileu data ar ei gyfer. Byddwn yn dileu eich data o fewn 48 awr.

Nid ydym yn cyfnewid, gwerthu, rhentu na rhoi eich cyfeiriad e-bost nac unrhyw fanylion eraill sydd gennym amdanoch i gwmnïau eraill.

Proseswyr data trydydd parti

Rydym yn defnyddio’r trydydd parti canlynol i brosesu data personol ar ein rhan. Mae unrhyw drydydd parti a ddefnyddiwn wedi’u dewis yn ofalus. Mae’r trydydd parti hyn wedi’u lleoli yn UDA ac maent yn cydymffurfio â Tharian Preifatrwydd UE-UDA.

Google (Polisi Preifatrwydd)

Toriadau data

Byddwn yn adrodd am unrhyw doriad data anghyfreithlon o gronfa ddata’r wefan hon neu gronfa(eydd) ddata unrhyw un o’n proseswyr data trydydd parti i unrhyw un a phob person ac awdurdod perthnasol o fewn 72 awr i’r toriad os yw’n amlwg bod data personol wedi’i storio mewn dogfen adnabyddadwy wedi ei ddwyn.

Rheolydd data

Rheolydd data’r wefan hon yw Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru a dylid cysylltu â Peter Powell drwy ein tudalen gyswllt yma os ydych yn dymuno i unrhyw / y cyfan o’ch data gael ei ddileu

Amgryptio SSL

Mae’r holl draffig (trosglwyddo ffeiliau) rhwng y wefan hon a’ch porwr yn cael ei amgryptio a’i ddosbarthu dros HTTPS

Storio data

Cysylltwch â ni i ofyn unrhyw beth arall am ein systemau diogelu data.