Strategaeth Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru 2023-2027

Rydym yn teimlo’n gyffrous i lansio ein dogfen Strategaeth 2023-2027, sy’n nodi cyfeiriad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae’r pum mlynedd nesaf yn allweddol i iechyd yr Afon Ddyfrdwy ac rydym yn obeithiol y byddwn yn dechrau gweld gwrthdroad rhai o’r dirywiadau mewn bywyd gwyllt ac ansawdd yr afonydd.

Bydd y targedau uchelgeisiol hyn, yn enwedig o amgylch ein tair rhaglen gyflawni, yn ymestyn ein tîm. Mae ein tair rhaglen waith fwyaf yn canolbwyntio ar gael effaith ar lawr gwlad:

Mae’r Strategaeth yn gosod llwybr i’r Ymddiriedolaeth sydd, yn ein barn ni, yn effeithiol o ran gwella iechyd yr afon. Rydym yn sefydliad sy’n blaenoriaethu camau gweithredu trwy adnabod problemau lleol ac yna cymryd camau i’w cywiro. Er mai effaith fach yn unig a gaiff pob un o’r camau hyn ar adfer afon lewyrchus, drwy ei ailadrodd ar draws y dalgylch bydd yr effaith cynyddol yn cael effaith wirioneddol a sylweddol, gan atal yn gyntaf ac yna gwrthdroi dirywiad yr afon.

Yr wyf yn llawn cyffro ynglŷn â lansio’r strategaeth hon. Mae’r pum mlynedd nesaf yn allweddol ar gyfer gwrthdroi’r dirywiad yn iechyd yr afon. Mae’r strategaeth hon yn amlinellu camau gweithredu clir a fydd yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’r afon. Ni all Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru yn unig ddatrys y problemau; mae angen i lywodraethau, rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr i gyd chwarae eu rhan i sicrhau Afon Dyfrdwy ffyniannus.

Dywedodd Peter Powell, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru

WDT 2023 Strategaeth- Cym